Rekrutacja

Rekrutacja będzie odbywać się w Biurze projektu – ul. Piotrkowska 29/5, 90-410 Łódź w sposób ciągły, aż do rekrutowania wymaganej ilości Uczestników od 01.08.2013 r. do 31.05.2014r.

Formą zgłoszenia do projektu jest poprawnie wypełniony i dostarczony do Biura projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie kandydata
  3. Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych
  4. Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej
  5. Regulamin uczestnictwa
  6. Dokument potwierdzający posiadanie statusu rolnika lub domownika (oświadczenie/zaświadczenie z KRUS, kopia nakazu płatniczego opatrzona własnoręcznym podpisem i datą)

Weryfikacja formalna zgłoszeń prowadzona będzie na bieżąco. Po wstępnym zakwalifikowaniu (decydują zebrane pkt, a następnie termin wpłynięcia dokumentów rekrutacyjnych) tworzone zostaną listy w podziale na płeć. Pierwsze 12 os. o najwyższych pozycjach w rankingu z listy Kobiet i Mężczyzn skierowane zostaną na spotkanie z doradcą zawodowym.

Dokumenty do pobrania

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki