Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będą 144 osoby (116 kobiet i 28 mężczyzn) chcących odejść z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domowników) z obszaru województwa łódzkiego (zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego).

Uczestnicy muszą spełniać poniższe kryteria:

  1. muszą być ubezpieczeni w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)
  2. muszą zamieszkiwać w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej
  3. muszą wykonywać działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki